Piispan tehtävä
 

Espoon tuomiokapituli on määritellyt piispan perustehtävän näin: 

Piispa edistää kirkon toimintaa hiippakunnan alueella, kokonaiskirkossa ja kristikunnassa

 • huolehtimalla siitä, että Jumalan sanaa oikein julistetaan ja sakramentit oikein jaetaan hiippakunnan alueella
 • johtamalla tuomiokapitulin istunnon ja viraston toimintaa 
 • järjestämällä piispantarkastuksia
 • vihkimällä pappeja ja diakoneja
 • osallistumalla kirkolliskokouksen, piispainkokouksen ja kirkon keskushallinnon työskentelyyn
 • työskentelemällä kansainvälisten ja ekumeenisten suhteiden edistämiseksi piispainkokouksen ja kirkon ulkoasiain osaston osoittamien tehtävien mukaisesti
 • käyttämällä puheenvuoroja kansallisesti tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista
 • rakentamalla suhteita valtiovaltaan, kaupunkeihin ja kuntiin sekä niiden päättäjiin
 • johtamalla ja tukemalla lääninrovastien ja kirkkoherrojen kokouksia sekä tukemalla hiippakuntavaltuuston toimintaa
 • rakentamalla suhteita alueen korkeakouluihin, oppilaitoksiin ja yrityksiin. 
   

”Piispa johtaa hiippakuntansa hallintoa ja toimintaa sekä valvoo seurakuntia ja pappeja.”

Kirkkolain 18. luku

”Piispa, kukin hiippakunnassaan, on seurakuntien ja pappien ylin kaitsija.”

Kirkkojärjestyksen 18. luku

Piispan tehtävänä on

 1. vaalia kirkon ykseyttä ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa;
 2. valvoa, että kirkon tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seurakunnissa uskollisesti kirkon tunnustuksen, kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen sekä niihin perustuvien määräysten ja ohjeiden mukaan;
 3. tukea ja ohjata hiippakuntansa pappeja heidän työssään sekä valvoa, että he hoitavat pappis- ja papinvirkansa velvollisuudet;
 4. edistää hyvää työyhteyttä seurakunnissa ja valvoa, että papit ja seurakuntien muut viranhaltijat ja työntekijät ovat oppinsa puolesta nuhteettomia ja käyttäytyvät elämässään kristillisesti,
 5. edistää seurakuntien yhteistyötä ja talouden ja hallinnon tarkoituksenmukaista hoitamista sekä valvoa, että näissä toimissa noudatetaan voimassa olevia säädöksiä,
 6. suorittaa hiippakunnassa vihkitoimitukset ja virkaan asettamiset tai määrätä muun papin suorittamaan tällaiset toimitukset, jollei 5 luvun 1 §:n 2 momentista muuta johdu; sekä
 7.  suorittaa muut tehtävät ja päättää ne asiat jotka kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan hänelle kuuluvat.

Piispan tulee säännöllisin väliajoin toimittaa tarkastuksia hiippakuntansa seurakunnissa. Tarkastuksen ajan, laajuuden ja ohjelman määrää piispa neuvoteltuaan seurakunnan kirkkoherran kanssa. Piispaa avustavat tarkastuksessa hänen kutsumansa tuomiokapitulin jäsen sekä lääninrovasti. Piispa voi määrätä tuomiorovastin, pappisasessorin tai lääninrovastin toimittamaan tarkastuksen.

Piispantarkastuksen yhteydessä toimitettavassa hallinnon ja talouden tarkastuksessa tarkastetaan seurakunnan kirkonkirjat, arkisto, hallinto, omaisuus ja taloudenhoito sekä seurakunnan hallussa olevat rahastot. Tällainen tarkastus voidaan suorittaa erikseen ja piispa voi määrätä sen toimittajaksi myös lakimiesasessorin sekä käyttää tarkastuksessa apuna asiantuntijoita. Se voidaan pitää myös seurakunnan toimielimen, viranhaltijan tai luottamushenkilön toiminnan osalta erikseen.

Katso myös Kirkkolaki ja kirkkojärjestys

Kuvaaja Hanna Similä